LQ2007 Presentations

1.szekció: A D-e-Meter földminősítési és földértékelési rendszer bemutatása  Download
GAÁL Zoltán, TÓTH Gergely, DEBRECZENI Béláné, HERMANN Tamás, KUTI László, MAKÓ András, MÁTÉ Ferenc, NÉMETH Tamás, NIKL István, SPEISER Ferenc, SZABÓ Béla, SZABÓNÉ KELE Gabriella, SZAKADÁT István, TÓTH Zoltán, VASS József, VÁRALLYAY György D-e-Meter? Földminősítés a XXI. században!
SPEISER Ferenc, VASS József, GAÁL Zoltán, NIKL István IT megoldások a 4F rendszerben
HERMANN Tamás, SPEISER Ferenc, TÓTH Gergely, MAKÓ András A D-e-Meter földminősítés gyakorlati alkalmazhatósága
MAKÓ András, TÓTH Gergely, MÁTÉ Ferenc, HERMANN Tamás A talajtermékenység számítása a változati talajtulajdonságok alapján
PATOCSKAI Zoltán, BIDLÓ András, KOVÁCS Gábor, HEIL Bálint Erdészeti földértékelés Észak-Zalában
DÉR Ferenc, FÁBIÁN Tamás, HOFFMANN Richárd, SPEISER Ferenc, TÓTH Tibor Gyepterületek földminősítése, földértékelése és földhasználati információja a D-e-Meter rendszerben
SZŰCS István, FARKASNÉ FEKETE Mária, VINOGRADOV Szergej A földérték-számítás a gyakorlatban
2. szekció: Az Európai Unió mezőgazdasági támogatási rendszere és a földminősítés szerepe az EU-konform ágazati irányítás támogatásában
MIHÁLY Szabolcs, HERCZEG Ferenc, LÉVAI Pál Az EU INSPIRE Irányelve, tagországi hatásai és a földvédelme
MIKUS Gábor, CSORNAI Gábor, BOGNÁR Erika, LÁSZLÓ István, MARTINOVICH László, WIRNHARDT Csaba, FÉNYES Diána A MePAR feladata a kölcsönös megfeleltetési rendszer (cross-compliance) térinformatikai bázisának kialakításában
TÓTH Gergely Az Európai Unió talajvédelmi stratégiája és a talajminőség
BIRÓ Szabolcs Külföldi földtulajdonszerzés lehetőségének értékelése
ALVINCZ József, SCHMIDT Rezső Az egyszerűsített területalapú támogatásról (SAPS) az egységes támogatási rendszerre (SPS) való 2009. évi áttérés várható hatásai a hazai földárakra és a bérleti díjakra
SZABÓ Levente Az Agrár-környezetvédelmi Információs Rendszer (AIR) feladatai és működése
KARÁCSONYI Zoltán Földhasználat, agrártámogatás és a biodiverzitás kapcsolatrendszere
SIMON Sándor Nemzeti Kataszteri Program – digitális térképi alapok
DOROSZLAI Tamás A földhasználat időszerű kérdései
TAMÁS János, BERKE József Fejlett képfeldolgozási eljárások a földértékelés térképszerű adatainak interpretációjában
3.szekció: A földminősítés elvi alapjai 
VÁRALLYAY György A fenntartható talajhasználat új kihívásai egy korszerű földminősítési rendszerrel szemben
KUTI László, KALMÁR János, SZENTPÉTERY Ildikó és KERÉK Barbara Talajképző kőzet és talajtermékenység
FERENCZ Kálmán A földminősítés folyamatának alapvető tényezői
4.szekció: Térinformatika a mezőgazdaságban
WINKLER Péter Magyarország digitális ortofotó programjai és az 1:10 000 országos vektoros adatbázis
SZILASSI Péter A földhasználat és az agroökológiai potenciál közti kapcsolat elemzése GIS módszerekkel a Balaton vízgyűjtőterületén
ILLÉS Gábor, KOVÁCS Gábor Térinformatika az erdészeti termőhely-értékelésben
IVÁN Gyula Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje
CSORNAI Gábor, SUBA Zsuzsanna, NÁDOR Gizella, BOGNÁR Erika, LÁSZLÓ István, MARTINOVICH László, MIKUS Gábor, WINHARDT Csaba Mezőgazdasági távérzékelési programok hozzájárulása a tájértékeléshez
5.szekció: Földminőség és környezetgazdálkodás 
CSEPINSZKY Béla, ÁRKAI Péter, DEZSŐ Zoltán, JAKAB Gergely, JÓZSA Sándor, KERTÉSZ Ádám, MADARÁSZ Balázs, NÉMETH Tibor, SÍPOS Péter, SZŰCS Péter, TÓTH Adrien, TÓTH Mária 137Cs követésén alapuló talajeróziós vizsgálatok a Balaton vízgyűjtőterületének dombvidéki szántóin
HEGEDŰS Antal, BIRÓ Borbála Az árpa mag és csíranövény mikrobiológiai kezeléseinek talajállapot-függő hatása
BIHARI Árpád, DEZSŐ Zoltán, SZABÓ Gergely, SZABÓ Szilárd Modernkori, gyorsított talajátrendeződés nyomon követése izotópos technikával
VERMES László A földhasználat, a talajminőség és a talajszennyezés néhány összefüggése a környezetvédelmi szabályozás szemszögéből
OSZTROGONÁCZ Ivó, ANTAL Zsuzsanna, VÁSÁRY Miklós Natura 2000 területek szerepe a Visegrádi Országok agrárszerkezetében
6.szekció: Közgazdasági földértékelés 
MOLNÁR András A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv környezetgazdálkodási intézkedéseinek tapasztalatai – különös tekintettel a térbeli megoszlásra
SCHNELLER Krisztián, FÖLDESI Petra, MAGYARI Julianna, NEIDERT Dóra A szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási programok területi összefüggései
FEHÉR István, KAPUSZTA Ágnes, VINOGRADOV Szergej A földpiac változásai Magyarországon az EU-csatlakozás után
PITLIK László Inkonzisztenciák feltárása különböző földérték-kategóriák kapcsán
7.szekció: A nem szántóföldi művelési ágak termőhelyeinek minősítése 
BIDLÓ András, HEIL Bálint, KOVÁCS Gábor, PATOCSKAI Zoltán Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében
KOVÁCS Gábor, BIDLÓ András, HEIL Bálint, PATOCSKAI Zoltán, ILLÉS Gábor Az akáctermesztés termőhelyi adottságai a Nyírségben
MARTINOVICH László, KATONA Zoltán, MOLNÁR Attila, OLASZ Angéla, GUNAWAN Márta, KULCSÁR Anikó, MOLNÁR Ede András Szőlőültetvények termőhelyi értékelésének új lehetőségei a VINGIS térinformatikai rendszer segítségével
NÉMETH Sándor A termőföld értékelés aktuális gyakorlati problémái, különös tekintettel az erdőértékelés specialitásaira
SISÁK István, BÁMER Balázs A teljes termőterületet magába foglaló nagyléptékű talajtérkép létrehozásának szükségessége és lehetősége
8.szekció: Poszterek
TÓTH Zoltán, KISMÁNYOKY Tamás, HERMANN Tamás A vetésváltás jelentősége és figyelembe vétele a földminősítésben
BOROS Zoltán, HORVÁTH Csaba, JÁKÓI Krisztina, KISS László Bence, KOVÁCS Péter, TÓTH Attila, SPEISER Ferenc Fejlesztési részfeladatok a 4F rendszerben
MAKÓ András, TÓTH Brigitta, RAJKAI Kálmán A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak földminősítési célú becslése
TÓTH Gergely, DEBRECZENI Béláné, HERMANN Tamás, MÁTÉ Ferenc, MAKÓ András, TÓTH Zoltán A D-e-Meter földminősítés tápanyag tényezője
HERNÁDI Hilda, MAKÓ András, TÓTH Gergely, HERMANN Tamás, SPEISER Ferenc Növényspecifikus bonitációs faktorok a D-e-Meter földminősítési rendszerben
TÓTH Tibor Egyes talajtulajdonságok hatása a szikes és csernozjom főtípus talajain termelt őszi búza és kukorica termésére
HOFFMANN Sándor, BERECZ Katalin A talaj termékenysége eltérő intenzitású tápanyag ellátási szinteken tartamkísérletben
KOCSIS Mihály, FARSANG Andrea Német talajbecslő eljárás alkalmazása Csongrád megyei mintaterületen
TARNAWA Ákos, AMBRUS Andrea, KLUPÁCS Helga Vadföldgazdálkodás, mint a kedvezőtlen termőhelyi foltok ésszerű hasznosítása
KOLTAI Judit Petra, SALAMON Ildikó, MAZÁN Márió Az ökológiai gazdaságok földhasználatának jellemzői
KACZ Károly, KETTINGER Anita A mezőgazdasági üzemek földhasználatának és terület alapú osztályozásának jellemzői a Nyugat-Dunántúli régióban
ANTAL József, KONDOR Attila, ANTAL Zsuzsanna Az energetikai célú biomassza előállítás szabályozása az EU agrárpolitikájában – Magyarországi támogatások
BIRÓ Borbála, BIRÓ Zsolt, MONORI István, BLASKÓ Lajos, NÉMETH Tamás A foszfor-kiegészítés talajfüggő mikrobiológiai hatásai juhtrágya alapú komposztoknál
KETTINGER Anita, HEGYI Judit Agrár-környezetgazdálkodás egy szigetközi gazdasági szervezetben
ANTAL Zsuzsanna, OSZTROGONÁCZ Ivó, ANTAL József, VÁSÁRY Miklós A mezőgazdaság, a természetvédelem és a talajok használatának kapcsolatrendszere
KULCSÁR László, PAPP Julianna Adatok az Ikva-sík talajainak nehézfémtartalmának ismeretéhez
VASZKÓ Csaba Környezetbarát megújuló energia a Borsodi Mezőségben
TÓTH Gergely, RAJKAI Kálmán, BÓDIS Katalin, MÁTÉ Ferenc Áttekintő térkép Magyarország kistájainak földminőségéről